ระบบการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อได้จดทะเบียนต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า (Trademark office) แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว โดยใช้ระบบผู้ยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to file system) สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง
"เครื่องหมาย" หมายถึง คำ รูปรอยประดิษฐ์หรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน โดยมีลักษณะที่แสดงให้เห็นภาพที่มีลักษณะบ่งเฉพาะและทำให้ประชาชน หรือผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เครื่องหมายที่สามารถได้รับการจดทะเบียนได้แก่ เครื่องหมายการค้า (Trademark) เครื่องหมายบริการ (Service Mark) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) 1. เครื่องหมายการค้าทั่วไป (General trademarks)
เป็นเครื่องหมายสำหรับสินค้าและบริการ เพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการประเภทต่างๆภายใต้แต่ละเครื่องหมายการค้า 2. เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันโดยทั่วไป (Well-known trademarks)
เป็นเครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงกว้างขวาง และเป็นที่ รู้จักกันทั่วไปในจีน เช่น เครื่องหมายบริษัท Coca-Cola 3. เครื่องหมายร่วม (Collective marks, signs)
เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดยบริษัท รัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกของสมาคม องค์กร สมาพันธ์ทั้งของรัฐหรือเอกชน สำหรับให้สมาชิกได้ใช้ในกิจการทางพาณิชย์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว 4. เครื่องหมายรับรอง (Certification marks)
เป็นเครื่องหมายที่ใช้โดยองค์กร ซึ่งสามารถกำกับดูแลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่นใดภายนอกองค์กร นั้นๆ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวเพื่อรับรองแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ คุณภาพการผลิต หรือลักษณะอื่นใดของสินค้าและบริการนั้นๆ เช่น เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
บุคคลต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติสามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เพียงยื่นเรื่องผ่านบริษัทตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าภายใต้สำนักงานบริหารอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติ (Trademark Office of The State Administration for Industry & Commerce of the People’s Republic of China) การจดทะเบียนยึดหลักว่า "มาจดก่อน ย่อมมีสิทธิ์ก่อน" โดยควรจะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภาษาจีนด้วย เพื่อเป็นการสร้าง brand recognition รวมถึงป้องกันความสับสนในตัวสินค้าของผู้บริโภค และป้องกันมิให้คู่แข่งทางการค้าชิงจดทะเบียนตัดหน้าโดยใช้ชื่อที่มีเสียง พ้องกับเครื่องหมายการค้าของเราได้ สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต อายุความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจะทะเบียนแล้วจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียน การต่ออายุความคุ้มครอง
สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้อีกคราวละ 10 ปี เครื่องหมายการค้าที่จะรับจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เพียงพอ และไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียน ได้แก่
1. ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับชื่อของรัฐ ธงประจำชาติ สัญลักษณ์ประจำชาติ หรือเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับชื่อรัฐ ธงประจำชาติ สัญลักษณ์ประจำชาติ หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ของประเทศอื่น
3. ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับธง สัญลักษณ์หรือชื่อองค์การระหวางประเทศ
4. ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับสัญลักษณ์หรือชื่อเครื่องหมายกาชาด
5. ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวพันกับชื่อสามัญหรือแบบผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ใช้
6.ต้องไม่ป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ วัตถุดิบหลัก หน้าที่ การใช้ น้ำหนัก ปริมาณ หรือลักษณะพิเศษอื่นๆ ของสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมาย
7. ต้องไม่เป็่นเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นการแบ่งแยกชนชาติ
8.ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะฉ้อฉลโดยการโฆษณาสินค้า
9.ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อประเพณีหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
10.ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักทั่วไป
11. ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับหรือคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ และหน่วยงานของรัฐบาลจีน
บริการรับจดเครื่องหมายการค้า
บริการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของชื่อและรูปลักษณ์เครื่องหมายการค้า
บริการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า
บริการแก้ไขชื่อสินค้าและบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้า
บริการแก้ไขคำร้องขอคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
บริการต่ออายุเครื่องหมายการค้า
บริการยื่นคำขอยกเลิกเพิกถอนเครื่องหมายการค้า
บริการยื่นคัดค้านการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้แอบอ้าง
บริการตรวจสอบความถูกต้องหนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
1. การเตรียมคำขอ
- ใช้ระบบการจัดจำพวกสินค้าและการบริการระหว่างประเทศ (International Classification of Goods and Services) จำแนกจำพวก สินค้าและบริการเป็น 45 จำพวก
- ผู้ขอรับจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า (Trademark Office)
- ผู้ยื่นคำขอจะต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดเจน
-แบบฟอร์มใบหนังสือตัวแทนที่มีสำนักงานหรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อตัวแทนในการดำเนินการจดทะเบียน (ดาวน์โหลดเอกสารที่เมนูด้านบน)

เอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- หนังสือมอบอำนาจของบริษัท (ดาวน์โหลดที่เมนูด้านบน)
- รูปเครื่องหมายการค้าที่ต้องการจะยื่นขอรับการจดทะเบียน
- รายการสินค้าหรือบริการที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครอง
- ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และอาชีพ ของผู้ยื่นยขอจด
- เอกสารแสดงสิทธิขอนับวันยื่นคำขอย้อนหลัง (Priority) สำหรับหากเรียกร้องสิทธิตามอนุสัญญาฯ (หากมี)
(เอกสารทุกรายการไม่ต้องใช้คำรับรองของเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิคหรือนิติกร) 2. การตรวจสอบคำขอ
- การตรวจสอบก่อนยื่นสามารถทำได้ โดยที่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำ
- เมื่อยื่นคำขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะตรวจสอบคำขอในสองกรณี (1) การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายละเอียดต่างๆ อาทิ การจัดจำพวกสินค้าหรือการบริการ (2) การตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอรับการจดทะเบียนนั้นมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือไม่ หรือเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนหรือไม่ หรือเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนหรือไม่ หากสำนักงานเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ควรได้รับจดทะเบียน จะออกหนังสือแจ้งการปฏิเสธรับจดทะเบียนทั้งคำขอหรือการปฏิเสธบางส่วน โดยไม่ให้เหตุผลในการปฏิเสธนั้น ทั้งนี้หากสำนักงาน
เครื่องหมายการค้าออกหนังสือแจ้งการปฏิเสธบางส่วน ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจยอมรับการปฏิเสธบางส่วนนั้น ซึ่งจะส่งผลให้คำขอดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนต่อไป หรือผู้ยื่นคำขออาจยื่นอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ หากมีการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว ส านักงานเครื่องหมายการค้าจะระงับการอนุมัติคำขอในส่วนที่ไม่ได้ปฏิเสธการรับจดทะเบียนจนกว่าจะมีค าตัดสินในส่วนของค าขอที่ได้รับการปฏิเสธเพียงบางส่วน
- สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะใช้เวลาในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าก่อนรับจดทะเบียนประมาณ 1 ปี 3. การประกาศโฆษณา
คำขอรับจดทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วดังกล่าว ก็จะได้ลงพิมพ์ในหนังสือประกาศโฆษณา (Trademark Gazette) เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อการคัดค้านการจดทะเบียน 4. การรับจดทะเบียน
หากไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศโฆษณา หรือเมื่อมีการคัดค้านการจดทะเบียนแต่ในที่สุดมีคำวินิจฉัยให้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้านั้นก็จะได้รับการจดทะเบียน 
คำขอ จดทะเบียนสามารถได้รับการอนุมัติเพียงบางส่วน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบางส่วนของสินค้า
หรือบริการถูกขัดขวางโดยคำขอจดทะเบียนหรือการจดทะเบียนที่ปรากฏอยู่ก่อนในเครื่องหมายเดียวกัน หรือเหมือนกันที่ใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันหรือเหมือนกัน 5. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอย้อนหลังในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ โดยอาจยื่นเอกสารแสดงการขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอย้อนหลังในภายหลัง กล่าวคือ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันยื่นขอจดทะเบียน
อีเมล์สอบถามข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนได้ที่ register@trademarkchina.in.th กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบภาพสัญลักษณ์และชื่อส่งมาที่ register@trademarkchina.in.th เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและตอบกลับภายใน 2 วันทำการ
国家知识产权局 State Intellectual Property Office of the P.R.C. 中华人民共和国国家工商行政管理总局 Trademark Office of The State Administration For Industry & Commerce of the People's Republic of China
เว็บไซต์ TrademarkChina.in.th (จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจีน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจข้อมูลการจด
เครื่องหมายการค้าในจีน ข้อมูลในเว็บไซต์จัดทำจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ register@trademarkchina.in.th